Adatkezelési nyilatkozat

Tisztelt Vásárlónk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a www.agfilter.hu oldalon történő vásárlás során megadott személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeljük:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: „GDPR”),
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Eker. tv.”),
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgy. tv.”)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grt.”),
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számv. tv.”),
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: „Áfa tv.”) és
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatv.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

o    Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházban vásárlók
o    Az Adatkezelő, mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
o    Az adatgyűjtés célja: szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága
o    Az adatkezelés időtartama: határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő
o    Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő. mint eladó – illetőleg az adatfeldolgozó – és a házhozszállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.
o    Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
o    Adatok továbbítása:
o    Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhozszállítással történő megrendelése estén alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani.
o    Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve azEker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
o    Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhozszállítással
o    A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.
o    Az adatokat a következő szállítóknak továbbítjuk:
Magyar Posta Zrt, GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, Európa u. 2.)

Önkéntes adatszolgáltatás:

o        A webáruház böngészése során a látogatónak módja van feliratkozni a hírlevél megrendelőinek listájára. A feliratkozás során az adatszolgáltatás önkéntes.
o    Az önkéntes feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek – az adatfeldolgozó kivételével – kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja át.
o    Az önkéntes adatkezelési hozzájárulását az adattulajdonos bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását. Az adattulajdonos kezdeményezése az adatai törlésére, módosítására a subrosa [at] agfilter [dot] hu e-mail címen, vagy az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére történő továbbítással történhet. Az adatkezelő – az önkéntes adatkezelés esetén – az adattulajdonos módosítási, törlési kezdeményezését köteles legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül maradéktalanul teljesíteni.
o    Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházba látogatók, akik az adatkezeléshez – adataik megadásával – önkéntesen hozzájárultak
o    Kezelt adatok köre: felhasználói név, e-mail cím
o    Az Adatkezelő a látogatók adatait bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
o    Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás a vevőkkel, vásárlói panaszkezelés és a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt számviteli adatok kezelése
o    Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, ennek hiányában az utolsó vásárlás teljesítésétől számított 5 év
o    Az adatok megismerésére kizárólag a Subrosa Info Szolgáltató Kft. mint eladó és adatfeldolgozó arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.
Statisztikai adatszolgáltatás
o         A webáruház böngészése folyamán technikai információkat rögzít az adatkezelő statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célból kezeli, harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
Jogorvoslat

o    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
§   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
§   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
§   törvényben meghatározott egyéb esetben.
o    Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
o    Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
o    Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
§   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
§   E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu
A webáruházon keresztül a termékekre adott megrendelés esetén az Érintett (Adattulajdonos) elfogadja a Subrosa Info Szolgáltató Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.

Csákvár, 2018. május 24.